Son Dakika
17 Ağustos 2018 Cuma

MEB’den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak

27 Ağustos 2017 Pazar, 22:38

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile her ne ad altında olursa olsun, talebe barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin MEB’den alınacak izin olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 misli idari nakit cezası uygulanacak ve kapatılacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Yasa Hükmünde Kararname (KHK) ile her ne ad altında olursa olsun, talebe barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınacak izin olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 misli idari nakit cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’a vatan ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

Buna göre, vatan ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene veya daha çok süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ulusal savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Yasa kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan ötürü kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu kişilerde, terör örgütlerine ya da Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle vatan ve benzeri kurumun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde brüt asgari ücretin iki misli nakit cezası verilecek.

Ayrıca yurtların, kuruluş açma izninde belirlenen tahsil düzeyi ve cinsiyetine aykırı talebe barındırması, kayıt dışı öğrencileri veya talebe olmayan kişileri barındırması, kuruluş açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde brüt asgari ücretin üç misli ceza uygulanacak.

Bu fiillerin tekrarı halinde, idari nakit cezası miktarı, belirlenen nakit cezası miktarlarının 5 misli olarak uygulanacak. Fiillerin 3’üncü kez tekrarlanması halinde ise kuruluş açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Kurum açma izninde belirlenen gaye dışında kullanılması ve yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması hallerinin tespitinde ise kuruluş açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

RUHSATLAR MEB’DEN ALINACAK 

Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu yasa ile 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararname’nin 13’üncü maddesine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacak.

Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri yönetmelikle belirlenecek.

Her ne ad altında olursa olsun, talebe barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 misli idari nakit cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Kurum açma izni verilen kurumlardan 6 ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kuruluş açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Denetim veya soruşturma sonucunda kuruluş açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kuramların kurucuları, 5 sene geçmeden yine kuruluş açamayacak, devralamayacak veya ortak olamayacak.

Kurucu temsilcisinin kurumun kapatılmasına neden olan eylemlerinin tespiti halinde kurucu temsilcisi de 5 sene geçmeden yine kuruluş açamayacak, devralamayacak veya ortak olamayacak.

100 METRE KOŞULU 

Ortaokul ile ortaöğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumlar ile umuma aleni yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az 100 metre ara bulunması gerekecek.

Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumların bu yerlere uzaklığı kuruluş türlerine göre yönetmelikle belirlenecek.

Yurtlarda, Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca yabancı uyruklu personel de görevlendirilebilecek.

Personele, işlediği eylem ve haller doğrultusunda uyarma, kınama, aylıktan kesme, görevine son verme ve görevine son verilerek diğer vatan ve benzeri kurumda çalıştırmama cezaları verilebilecek. Disiplin cezasının verilmesini gerektirecek eylem ve haller, bu cezaların tanımı ye verilme usul ve esasları ile barınan öğrencilerin disiplinine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenecek.

KAMU GÖREVİNE İADE EDİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARI 

Öte yandan, 694 sayılı KHK’de, 685 sayılı KHK’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına ek hüküm getirildi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında halk görevinden çıkarılan öğretim elemanlarına ilişkin halk görevine iade kararı alınması halinde karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilecek.

Bunların nakil teklifleri, Ankara, İstanbul, İzmir dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından halk görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına müsait olarak 15 gün içinde yapılacak.

Bu fıkra kapsamında yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, diğer bir işleme gerek kalmaksızın nakil işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ihdas edilerek, 1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Yasa Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili yükseköğretim kurumlarına ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...


çatı merdiveni
Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
halkalı escort istanbul escort avcılar escort

antalya escort

bursa escort antalya escort bodrum escort mobil sikiş porno izle izmit escort antalya escort porno porno ümraniye escort ankara escort
escort manisa escort afyon escort samsun escort kayseri escort gaziantep